Jump to Navigation

5ป 1ข ปราบยุงลาบ ลดไข้เลือดออก

category:

..... โดย นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์  ... อธิบดีกรมควบคุมโรค  .... ได้ตั้งเป้า ..... "สร้างชุมชนต้นแบบปลอดลูกน้ำยุงลาย" .... ทั่วประเทศป้องกันไข้เลือดออก ..... ตำบลละ 1 หมู่บ้าน .... เน้นกิจกรรม 5 ป. ปราบยุงลาย  “เปลี่ยน-ปิด-ปล่อย-ปรับปรุง-ปฏิบัติเป็นประจำและ 1 ข. ขัดไข่ยุงลาย  โรคไข้เลือดออก ถือเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขและการแพทย์ ล่าสุดสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ประเมินสถานการณ์ว่าปีนี้จะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว.... จากรายงานจำนวนผู้ป่วยตั้งแต่ 1 ม.ค. - 5 มี.ค.2556  รวม 11,565  ราย.... เฉลี่ยสัปดาห์ละกว่า 1,000 ราย และ มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ราย 

ปัจจัยที่สนับสนุน ..... การระบาดของโรค คือ ฝนที่ตกเป็นช่วงๆ  ถือเป็นการเติมน้ำในภาชนะที่อาจมีไข่ยุงลายสะสมอยู่ตามขอบภาชนะจำนวนมาก ประกอบกับสภาพที่อาจมีภาวะภัยแล้ง ....  ทำให้ประชาชนเกิดพฤติกรรมการกักเก็บน้ำในภาชนะก็ยิ่งทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลายเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน ….นิสัยยุงลายเป็น... ยุงสะอาด .... ไข่ในน้ำนิ่งใส  "ไม่ไข่" ในน้ำเน่าเสียหรือท่อระบายน้ำ ....  ซึ่งที่เหล่านั้นเป็นที่เพาะพันธุ์ของ... ยุงรำคาญ ไม่นำโรคไข้เลือดออก .... แต่ยุงลายไม่ได้ไข่ในน้ำโดยตรง.... แต่จะ ... ไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร  .... เมื่อมีน้ำมาเติมท่วมจึงจะแตกตัวเป็นไข่ เป็นลูกน้ำ และ เป็นยุงลายตัวเต็มวัยต่อไป ใช้เวลาทั้งหมด 7-10 วัน ฉะนั้น .... จำเป็นต้องรณรงค์กำจัดลูกน้ำทุกสัปดาห์ .... เพื่อ....ตัดวงจรการเกิดยุงลายได้โดยตรง

ปีนี้ใช้..... หลักการ....กลวิธี 5 ป. & 1 ข. อย่างจริงจัง .... จะสามารถปกป้องคนในหมู่บ้าน ....ไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก .... การปราบยุงลาย .... ให้ซึ่ง.... กลยุทธ์ 5 ป.& 1 ข. ประกอบด้วย

         1. เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำ .... ในแจกัน ถังเก็บน้ำ ทุก 7 วัน เพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุง

          2.  ปิด  =  ปิดภาชนะ ..... น้ำกินน้ำใช้ให้มิดชิดหลังการตักใช้น้ำทุกครั้งเพื่อป้องกันยุงลายลงไปวางไข่

          3. ปล่อย = ปล่อยปลาหางนกยูง .... กินลูกน้ำในภาชนะใส่น้ำถาวร เช่น อ่างบัว, ถังซีเมนต์เก็บน้ำขนาดใหญ่ที่มีในบ้าน .... ในโรงเรียน

         4. ปรับปรุง = ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ..... ให้ปลอดโปร่ง โล่ง สะอาด ลมพัดผ่าน ไม่เป็นที่เกาะพักของยุงลาย

         5. ปฏิบัติเป็นประจำ = ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย    และ

         1 ข = ขัดไข่ยุงลาย .... เนื่องจากยุงลายจะไข่เหนือระดับน้ำ 1-2 เซนติเมตร ... เมื่อมีน้ำมาเติมจนท่วมหลังไข่ .... จะฟักตัวเป็นลูกน้ำ .... แต่หากไม่มีน้ำมาเติมจนท่วมก็จะแห้งติดผนังภาชนะอย่างนั้น .... เมื่อมีน้ำมาท่วมเมื่อใด ไข่ก็พร้อมแตกตัวเป็นลูกน้ำภายใน 30 นาที ซึ่งยุงตัวเมีย 1 ตัวไข่ครั้งละ 50-150 ฟอง 4 - 6 ครั้ง .... ในช่วงชีวิตประมาณ 60 วันของยุง .... ฉะนั้น ยุงตัวหนึ่งจะมีลูกได้ราว 500 ตัว ..... จึงจำเป็นต้อง.... มีการขัดไข่ยุงลายในภาชนะ  ..... โดยใช้ใยขัดล้าง หรือ แปรงชนิดนุ่มช่วยในการขัดล้าง และ ทิ้งน้ำที่ขัดล้างนั้นบนพื้นดิน ... เพื่อให้ไข่แห้งตาย ... ไม่ควรทิ้งลงท่อระบายน้ำ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งน้ำใสนิ่ง .... ทำให้ไข่บางส่วนรอดและเจริญเป็นลูกน้ำและยุงลายได้ 

:cr http://www.gotoknow.org/posts/530533



Main menu 2

about seo