Jump to Navigation

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

รื่อง บัญชีรา่ยชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาะารณสุขทั่วไป 

 

         ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ลงวันที่ 18 กันยายน 2557 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ นั้น รายละเอียดตามไฟล์แนบ > คลิก 

 

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ตราครุฑประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ Download File

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักเทคนิคการแพทย์)

Taxonomy upgrade extras:

ตราครุฑด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (คลิก Download)

สคร7. ลงนาม MOU เปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนอํานาจเจริญเป็นชุมชนปกติ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการนิคมโรคเรื้อนนิคมอำนาจเจริญ สู่ชุมชนทั่วไป เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป
วันนี้ 8 กันยายน 2557 นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการนิคมโรคเรื้อนนิคมอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญสู่ชุมชนทั่วไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ว่ากรมควบคุมโรคเล็งเห็นถึงความสำคัญ และคุณประโยชน์อันเกิดแก่ผู้อาศัยในนิคม อาทิ การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้รับการยอมรับและบริการจากสังคมอย่างเท่าเทียมเหมือนประชาชนทั่วไป จึงเร่งผลักดันให้การบูรณาการนิคมโรคเรื้อนสู่ชุมชนทั่วไปเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี”

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut