Jump to Navigation

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ 1988 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
- รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้
- รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 1955 ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
- รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้
- รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตราครุฑ     ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 19  มิถุนายน 2558 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นั้น

     บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดังนี้

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด >>Click

 

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut