Jump to Navigation

ประกาศ รับย้าย รับโอน ข้าราชการในสังกัดกรมควบคุมโรค

ตราครุฑ      ด้วย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี กรมควบคุมโรค มีตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญว่างอยู่จำนวน 4 ตำแหน่ง หน่วยงานจึงมีความประสงค์รับย้าย-รับโอนข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบนี้

ประกาศ วันคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

1. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านวางแผน) ตำแหน่งเลขที่ 1988 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี  
- รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้
- รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ 1955 ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี
- รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติได้
- รับสมัครระหว่างวันที่ 17 – 21 สิงหาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut