Jump to Navigation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตราครุฑ     ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 15 – 19  มิถุนายน 2558 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 นั้น

     บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดังนี้

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ รายละเอียด >>Click

 

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมควบคุมโรค >>คลิ๊ก

 

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ     ด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ในปีงบประมาณ 2558 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
    -  ตำแหน่งพนักงานธุรการ  อัตราเงินเดือน 6,800.- บาท  จำนวน  1  อัตรา
    -  ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  ถึงเดือนกันยายน  2558

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut