Jump to Navigation

การเผยแพร่ราคากลางตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องนึ่งฆ่าเชื่อด้วยไอน้ำความดันสูง (Autoclave)) Click==>

การเผยแพร่ราคากลางตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช

ซื้อชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในกระแสเลือด (CAP/CTM HIV-1 Test V2.0) จำนวน 253 กล่อง
โดยโดยวิธีพิเศษ Click==>

การเผยแพร่ราคากลางตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ป.ป.ช

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ ลายละเอียด Clikc==>

ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตู้คอนเทนเนอร์พร้อมวัสดุอุปรณ์

Click==>>

 

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut