Jump to Navigation

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ตราครุฑประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ Download File

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (นักเทคนิคการแพทย์)

Taxonomy upgrade extras:

ตราครุฑด้วยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและเลือกสรร รวมทั้งแบบสัญญาจ้าง พ.ศ. 2556 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภท ตำแหน่ง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2556

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ (คลิก Download)

สคร7. ลงนาม MOU เปลี่ยนนิคมโรคเรื้อนอํานาจเจริญเป็นชุมชนปกติ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี กรมควบคุมโรค ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) บูรณาการนิคมโรคเรื้อนนิคมอำนาจเจริญ สู่ชุมชนทั่วไป เน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนให้ทัดเทียมกับประชาชนทั่วไป
วันนี้ 8 กันยายน 2557 นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยภายหลังลงนามบันทึกข้อตกลงบูรณาการนิคมโรคเรื้อนนิคมอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญสู่ชุมชนทั่วไป ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ว่ากรมควบคุมโรคเล็งเห็นถึงความสำคัญ และคุณประโยชน์อันเกิดแก่ผู้อาศัยในนิคม อาทิ การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้รับการยอมรับและบริการจากสังคมอย่างเท่าเทียมเหมือนประชาชนทั่วไป จึงเร่งผลักดันให้การบูรณาการนิคมโรคเรื้อนสู่ชุมชนทั่วไปเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี”

สคร.7 ห่วงโรคตาแดงระบาด

ผอ.สคร.7 เผย ฤดูฝนเป็นช่วงระบาดของโรคตาแดง แนะผู้ป่วยโรคตาแดง ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียนป้องกันมิให้โรคลุกลาม และขอให้ผู้ปกครองย้ำเตือนลูกหลานอย่าลงไปเล่นน้ำท่วมขัง
นพ.ศรายุธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า ฤดูฝนก่อให้เกิดความชื้นแฉะ ทั่วไปทำให้เชื้อโรคบางชนิดเจริญได้ดี  โรคติดต่อที่ส่วนใหญ่มักจะระบาดมากในช่วงหน้าฝนของทุกปีและช่วงที่เกิดน้ำท่วม คือโรคตาแดง  โรคนี้พบได้ทุกเพศ ทุกวัย เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ แต่โดยมากจะพบในเด็กเพราะมีภูมิคุ้มกันน้อย ร่วมกับการดูแลตนเองหรือการป้องกันการติดเชื้อไม่ดีพอ โรคตาแดงเป็นการอักเสบของเยื่อบุตาขาว อาจเป็นข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ โดยทั่วไปจะมีอาการเจ็บเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหลหรือมีขี้ตา บางคนมีเยื่อบุตาขาวบวม อาจเริ่มเป็นตาเดียวก่อน แล้วค่อยลามไปตาอีกข้าง  จากข้อมูลสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 18 สิงหาคม 2557 ทั่วประเทศ มีผู้ป่วยแล้ว 115,255 ราย ส่วนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สคร.7 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่  5 กันยายน 2557 มีผู้ป่วยแล้วจำนวนทั้งสิ้น 32,937 รายทั้งนี้โรคดังกล่าวพบในผู้ป่วยทุกวัย เกือบครึ่งเป็นเด็กเล็กและวัยเรียน คาดว่าผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นตลอดฤดูฝนปีนี้ ตั้งแต่วันที่  

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut