Jump to Navigation

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

ตราครุฑ     ตามที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2558 และดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 นั้น

     บัดนี้ การคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ดังนี้

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ  รายละเอียดตามไฟล์แนบ > คลิก

 

หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก

ครุฑ      โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ฉบับลงวันที่ 27 กันยายน 2545 และเพื่อเป็นการลดขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกดำเนินการไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น > คลิก

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่งพนักงานธุรการ >> Click

 

Pages

Subscribe to สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี RSS


Main menu 2

by Dr. Radut